Grow Planet

Spelbaserat lärande i NO, teknik,
matematik och hållbar utveckling

ÅRSKURS 1–6

Abonnemangsvillkor

Grow Planet tillhandahålls av Gro Play Digital AB (org.nr. 556895-7566), Magnus Ladulåsgatan 39, 118 65 Stockholm ("Leverantören"). De här abonnemangsvillkoren ("Abonnemangsvillkoren") gäller för Abonnentens (definierad nedan) tillgång till och nyttjande av Leverantörens tjänst Grow Planet i Sverige. Grow Planet har utvecklats av Gro Play Digital AB. Utöver Abonnemangsvillkoren och Orderbekräftelsen regleras Abonnemanget av vad som framgår av dokumenten Upphovsrätt och villkor och Cookie- och integritetspolicy, vilka Abonnenten har tagit del av och därmed utgör integrerade delar av partnernas avtal.

§ 1 Abonnemangsvillkor

Abonnemanget är alltid knutet till en viss skola eller annan juridisk person. Med "abonnenten" avses den juridiska person som har tecknat ett eller flera abonnemang och som ytterst ansvarar för att de som använder produkterna som ingår i abonnemanget (till exempel lärare och elever, nedan kallade "användarna") gör det i enlighet med abonnemangsvillkoren och övriga dokument som reglerar användandet av, och tillgången till, abonnemanget.

§ 2 Tillgång och nyttjanderätt

Abonnenten ges tillgång och nyttjanderätt (se § 6) till de produkter som Abonnemanget avser, se Orderbekräftelsen.

§ 3 Abonnemangsperiod

Abonnemanget träder i kraft när Gro Play har registrerat Abonnentens beställning och gäller därefter för den avtalade abonnemangsperioden. Abonnemanget upphör och avslutas automatiskt när den överenskomna abonnemangsperioden löper ut.

Om skolan som Abonnemanget avser läggs ned under abonnemangsperioden, kan Abonnemanget upphöra i förtid på Abonnentens begäran, men Abonnenten är fortfarande skyldig att betala för hela den avtalade abonnemangsperioden. Gro Play har härvid rätt att skicka en faktura till Abonnenten som omfattar den resterande abonnemangsperioden, så snart Gro Play tagit del av Abonnentens besked om att skolan kommer att läggas ned och att denna begär att Abonnemanget upphör i förtid.

§ 4 Abonnemangsavgift och betalningsvillkor

Gro Play fakturerar Abonnenten årligen i förskott under den överenskomna abonnemangsperioden, om inte skolan som Abonnemanget är knutet till läggs ned (se § 2).

Om antalet elever ökar, förbehåller sig Gro Play rätten att justera abonnemangspriset i proportion till ökningen. Gro Play förbehåller sig också rätten att årligen justera abonnemangspriset med det högre av (i) 2 %, eller (ii) den procentsats med vilken inflationen i Sverige har ökat enligt SCB:s statistik sedan abonnemangspriset senast bestämdes.

Om betalningen dröjer, har Gro Play rätt till dröjsmålsränta i enlighet med vid var tid gällande räntelag.

§ 5 Abonnemangets omfattning

Abonnemanget ger Abonnenten tillgång och nyttjanderätt (se § 6) till hela innehållet i Tjänsten Grow Planet. Gro Play förbehåller sig rätten att löpande och utan föregående meddelande ändra innehåll och funktioner i Grow Planet.

§ 6 Abonnentens nyttjanderätt

Abonnenten uppmärksammas om att upphovsrättsliga och liknande frågor också regleras i dokumentet Upphovsrätt och villkor, utöver vad som anges nedan. Abonnenten uppmanas att se till så att lärare, elever och andra användare tar del av det dokumentet.

Gro Play, eller tredje man som har upplåtit nyttjanderätt till Gro Play Digital AB, äger alla immateriella rättigheter till produkterna och deras innehåll, inbegripet men inte begränsat till upphovsrätt till all text och annat material, programmering och källkod. Abonnenten får inga immateriella rättigheter till produkterna eller deras innehåll.

Abonnenten har rätt att skriva ut och kopiera innehåll i produkterna i enlighet med villkoren i avtalet med Bonus Copyright Access.

Abonnenten har inte rätt att avkoda produkter, eller på annat sätt försöka att få tillgång till källkoden eller dokumentation som hör till produkterna, inräknat produkternas konstruktion och sammansättning.

Abonnenten har inte rätt att sälja, överlåta, distribuera, licensiera, hyra ut, låna ut eller på annat sätt ge någon annan än Abonnenten eller dess användare tillgång till produkterna.

§ 7 Förvaring av lösenord

Varje Användare kommer att få ett personligt lösenord som de ska använda när de använder produkterna som Abonnemanget omfattar. Abonnenten förbinder sig till att se till att de som har fått ett lösenord hanterar det på ett sådant sätt att de inte blir tillgängliga för obehöriga personer. Det är inte tillåtet för Abonnenten (eller Användare) att tillhandahålla lösenorden på sin webbplats eller liknande, eller på något sätt göra de tillgängliga för allmänheten. Det är inte på något sätt tillåtet att låta andra personer eller organisationer än de som omfattas av Abonnemanget att använda lösenorden som Abonnenten disponerar över.

§ 8 Kommunavtal

I de centrala kommunala avtal, varigenom en kommun tecknar ett Abonnemang för kommunens alla skolor, har kommunen full frihet att flytta elever mellan skolorna och göra ändringar i den kommunala skolstrukturen enligt kommunens löpande behov, utan att det påverkar avtalat abonnemangspris. På motsvarande sätt gäller att det avtalade abonnemangspriset inte påverkas om skolor slås samman eller läggs ner.

I övrigt gäller villkoren i Abonnemangsvillkoren och Orderbekräftelsen, samt vad som anges i dokumenten Upphovsrätt och villkor och Cookie- och integritetspolicy, också för kommunavtal.

§ 9 Skolabonnemang

Ett skolabonnemang ger både personal och elever på skolan rätt att använda de produkter som omfattas av Orderbekräftelsen, såväl inom skolans lokaler som i personalens och elevernas hem.

I övrigt gäller villkoren i Abonnemangsvillkoren och Orderbekräftelsen, samt vad som anges i dokumenten Upphovsrätt och villkor och Cookie- och integritetspolicy, också för skolabonnemang.

§ 10 Personuppgifter

För att kunna tillhandahålla de produkter som omfattas av Abonnemanget, i enlighet med avtalade villkor, kommer Gro Play Digital AB att behandla och vara personuppgiftsansvarig för personuppgifter som kan hänföras till Användarna. De personuppgifter som behandlas omfattar endast namn, och i vissa fall e-postadress och telefonnummer. Gro Play kan komma att samla in dem direkt från Användarna, eller också kan Abonnenten samla in dem för att sedan vidareförmedla dem till Gro Play. Med undantag för sådan behandling som sker enligt vad som anges i § 11, är Gro Play personuppgiftsansvarig för angiven behandling och kan i förekommande fall anlita molntjänstleverantörer och andra personuppgiftsbiträden för tillhandahållande av produkterna.

För mer information om hanteringen av personuppgifter, se dokumentet Cookie- och integritetspolicy.

§ 11 Biträdesavtal för personuppgifter

I förekommande fall kan Abonnenten – inte Gro Play – bli personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker gällande Användare av de produkter som Abonnemanget omfattar. Sådan behandling kan till exempel vara behandling av personuppgifter som tillhör elever som använder de produkter som Abonnemanget omfattar inom ramen för sin utbildning. I sådana fall är Gro Play personuppgiftsbiträde åt Abonnenten och Gro Play agerar enbart på instruktion från Abonnenten. Gro Play förbinder sig därmed att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att skydda mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller ändring, samt mot obehörigt röjande, missbruk eller annan behandling i strid gällande personuppgiftslagstiftningen. Abonnenten är i sådana fall skyldig att ge Användarna den information som de, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, har rätt att få, i samband med att personuppgifterna samlas in.

§ 12 Portalens tillgänglighet

Det är Gro Plays ambition att den samlade produktportföljen ska vara tillgänglig online 24 timmar om dygnet, året runt, med följande förbehåll:

  • Mindre serviceåtgärder, såsom omstart av servrar, vilka då utförs mellan klockan 22.00 och 05.00 svensk tid. I samband med det här kan Abonnenten uppleva mindre störningar.
  • Planerade driftstörningar kommer att aviseras på portalens förstasida, senast 48 timmar före händelsen ifråga.

Om det förekommer driftstörningar som inte har meddelats i förtid, och som innebär att abonnemangsinnehållet är oåtkomligt för Abonnenten under en sammanhängande period om minst 24 timmar, har Abonnenten som enda påföljd rätt att kräva motsvarande förlängning av Abonnemanget.

§ 13 Testperiod

Gro Play erbjuder en gratis testperiod för Grow Planet. Testperioden kan upprättas av alla lärare eller anställda på en viss skola. Åtkomst till produkten kommer då att vara tillgänglig under 30 dagar för hela skolan där personen i fråga är anställd. Enligt särskild överenskommelse med Gro Play kan testperiodens varaktighet möjligen förlängas.

Den person som initierar testperioden ska vara behörig att företräda den aktuella skolan och ska vid registrering uppge sina person- och kontaktuppgifter. Gro Play förbehåller sig rätten att kontakta personen via de kontaktuppgifter som anges i samband med att testperioden registreras.

Upprepade registreringar av testperioder kommer att betraktas som missbruk. I det här fallet förbehåller sig Gro Play rätten att spärra provabonnemanget.

Gro Play har rätt att, i försäljnings- och marknadsföringssyfte, helt eller delvis ge allmänheten tillgång till Grow Planet, utan att det här ger Abonnenten rätt till förlängning av abonnemangsperioden eller sänkning av abonnemangspriset.

I övrigt gäller vad som anges i Abonnemangsvillkoren samt i dokumenten Upphovsrätt och villkor och Cookie- och integritetspolicy, också under testperioden.

Även när en testperiod upprättas kommer Gro Play att behandla personuppgifter som skolan ansvarar för. Gro Play är därför personuppgiftsbiträde, och det krävs ett avtal mellan skolan och Gro Play.

När en testperiod startas kommer behandlingen av personuppgifter automatiskt att omfattas av Gro Plays Personuppgiftsbiträdesavtal för testperioder, som kan hämtas här. Personuppgiftsbiträdesavtalet gäller från testperiodens start och fram till dess att personuppgiftshanteringen upphör eller ett nytt avtal skrivs. Personuppgiftsbiträdesavtalet är redan underskrivet och bör sparas för dokumentation.

§ 14 Överträdelse av abonnemanget

Vid överträdelse av Abonnemangsvillkoren eller villkoren i Orderbekräftelsen (eller vad som anges i dokumenten Upphovsrätt och villkor och Cookie- och integritetspolicy) kan Gro Play tillfälligt stänga av tillgången och nyttjanderätten till Abonnemanget, till dess att överträdelsen upphör. Om Abonnenten på ett väsentligt sätt åsidosätter sina förpliktelser kan Gro Play häva abonnemangsavtalet med omedelbar verkan, utan återbetalning av abonnemangspriset för återstående period av Abonnemangets löptid.

Med väsentlig överträdelse avses utebliven betalning av abonnemangspris och eventuell ränta, upprepat dröjsmål med betalningen om minst 30 dagar och oberättigad spridning av lösenord.

§ 15 Ansvarsbegränsning

Gro Play är under inga omständigheter ansvarig för följdskador och direkta eller indirekta skador till följd av Abonnentens användning av den köpta produkten.

Gro Play avsäger sig härmed alla garantier och ansvar för tredje parts räkning, inklusive Microsoft.

§ 16 Skadeslöshet

Abonnenten håller Gro Play skadeslös mot alla krav som tredje man kan rikta mot Gro Play, som en följd av Abonnentens överträdelse av vid var tid gällande bestämmelser i upphovsrätts-, varumärkesrätts-, mönsterrätts- och marknadsrättslagstiftning eller Abonnemangsvillkoren eller Orderbekräftelsen.

Leverantör

Abonnemangsavtalet ingås med:

Gro Play Digital AB
Magnus Ladulåsgatan 39
118 65 Stockholm

Org.nr. 556895-7566

Tel. 0766-499355

E-post: info@groplay.com

Web: www.growplanet.se

Laddar, vänligen vänta ... ...